HAYALGÜCÜ MERKEZİ

Kişisel Verilerin Korunması

HAYAL GÜCÜ DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Hayal Gücü Derneği (HgmDer) kişisel bilgilerinizin gizliliğine önem vermekte ve kişisel verilerinizi güvende tutmayı taahhüt etmektedir.

İşbu aydınlatma metni, HgmDer tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Dernek amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verilere dair  bursiyerleri, bursiyer adaylarını, bağışçıları, iş/proje ortaklarını, ziyaretçileri, https://hayalgucumerkezi.com/ sitesini ziyaret eden kullanıcıları, iç çözüm ortağı/tedarikçiler ile iş birliği içerisindeki kurum ve kuruluşların çalışan ve yetkilileri ile diğer üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 1. Veri Sorumlusu Kimliği

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir,

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Derneğimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Derneğimiz bünyesinde, internet sitesinde bulunan formlar, sosyal medya mecraları, telefon, e-posta, bağış kabul yöntemleri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Sizlerden toplanan kişisel veriler (sizin ve çocuğunuzun ad ve soyadı, iletişim bilgileriniz, çocuğunuzun eğitim ve sağlık bilgileri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), aşağıda belirtilen işleme amaçlarımızla orantılıdır. Ayrıca etkinlikler sırasında çocuğun sesi ve görüntüsü kaydedilebilecek, etkinlik görsellerinde ve videolarında çocuğunuzun sesi ve görüntüsü derneğimiz sitesi ile sosyal medya hesaplarında paylaşılabilecektir.

KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde belirtilen amaç ve şartlar dahilinde; dernek üyelerimiz, bağışçılarımız, bursiyerlerimiz, ayni yada nakdi yardım yapılan bireyler, internet sitesi ziyaretçilerimiz ile gerektiğinde ve/veya teşekkür, tebrik, tanıtım, bilgilendirme ve duyuru amacıyla iletişime geçebilmek, yapılan bağışlara ve /veya verilen burslara ve diğer yardımlara ilişkin olarak gerekli evrakları düzenlemek, söz konusu evrakları paylaşmak ve talep eden kişilere burs verebilmek, projeler üretebilmek, ve derneğimizin tüzüğünde yazılı diğer amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde Derneğimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, proje ortaklarımıza, Derneğimize hizmet veren aracı kuruluşlar ile tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişi ve kurumlara ve yetkili gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. Maddesi gereği kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
 5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Acıbadem Mahallesi Asalet Sokak No:6G Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak yahut [email protected] e-mail yolu ile iletebilirsiniz.

Dernek olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Derneğimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (Kurul) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.